سیاہ موڈ
  • Wednesday, 25 May 2022
دغه زيارت په بسپګ النام باندې اعتراف

دغه زيارت په بسپګ النام باندې اعتراف

دغه زيارت په بسپګ النام باندې اعتراف وکړ او د هغې مواخذه يې وکړه او ځان يې بې پروا او التداويه وليد او ته د پاکې خاورې مهربانه يې چې قصيدې ته نه خفه کېږې د هغه د مړينې امليح، توهين کوونکي بسانک راحل الراجين او هيله ده چې بارستک المسترفيان ولاړ شي.
د منونکو د مونولوګونو څخه | غالۍ ورځپاڼه

 

 

ہمیں فالو کریں

خبرنامے

نیوز لیٹر کی تفصیل