سیاہ موڈ
  • Wednesday, 29 June 2022

کلیپ آذری عید مبعث

برسد به گوش جهانیان
که جهان به نام محمد است

 به مقام شاهی اگر کسی برسد
غلام محمد است

عید مبعث مبارک باد